ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Είσοδος

Το εργαλείο αυτό παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού των δικαιωμάτων* για την υποβολή αίτησης σε Πολεοδομική Αρχή, με βάση τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) Κανονισμών του 2013 και 2015 (ΚΔΠ119/2013 και ΚΔΠ249/2015)**.

*Τα δικαιώματα που αναγράφονται στη δεύτερη στήλη του Πίνακα των παρόντων Κανονισμών καταβάλλονται αναφορικά με την προβλεπόμενη στην πρώτη στήλη του ίδιου Πίνακα ανάπτυξη ή άλλο θέμα, κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης στην Πολεοδομική Αρχή.

**Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2013 και 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 86 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Νόμοι του 1972 έως 2002), αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με βάση το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990).

Αποποίηση:

Oι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα αυτή είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή και καθορισμένων επισήμων εγγράφων τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση το πόσο των δικαιωμάτων που πρέπει να καταβληθεί είναι αυτό που θα υπολογίσει η αρμόδια Πολεοδομική Αρχή κατά την παραλαβή της αίτησης.