Υπολογισμός Δικαιωμάτων Πολεοδομικής Άδειας
Ολικό:
  Εμβαδού μέχρι 200 τ.μ. €80 Αριθμός Οικιστικών Μονάδων
  Εμβαδού 201-300 τ.μ. €125 Αριθμός Οικιστικών Μονάδων

Εμβαδού πέραν των 300 τ.μ.

πλέον €2 για κάθε τ.μ. πέραν των 300τμ ΕΜΒΑΔΟΝ
Τετ. Μέτρα
  Εμβαδού μέχρι 200 τ.μ. €80 Αριθμός Νέων Μονάδων  
  Εμβαδού 201-300 τ.μ. €125 Αριθμός Νέων Μονάδων  

Εμβαδού πέραν των 300 τ.μ.

πλέον €2 για κάθε τ.μ. πέραν των 300τμ ΕΜΒΑΔΟΝ
Τετ. Μέτρα
€50 για καθε μετατροπή ή προσθήκη
Αριθμός Φοιτητικών Μονάδων €80 ανά διαμέρισμα, με μέγιστο ποσό €2050.
  Νέα Ανάπτυξη €40 για κάθε κλίνη. Αριθμός Κλινών
  Μετατροπές η προσθήκες σε υφιστάμενη οικοδομη, που δημιουργούν πρόσθετες κλίνες €40 για κάθε πρόσθετη ή νέα κλίνη που δημιουργείται. Αριθμός Κλινών
  Μετατροπές η προσθήκες σε υφιστάμενη οικοδομη χωρίς να δημιουργούνται πρόσθετες ή νέες κλίνες €60 για κάθε 100 τ.μ. του καλυμμένου χώρου που επηρεάζεται και ή προστίθεται, ή μέρος των 100 τ.μ. Συνολικό Εμβαδό τ.μ
  Νέα Ανάπτυξη €125 για κάθε 40 τ.μ. καλυμμένου χώρου ή μέρος των 40 τ.μ. Συνολικό Εμβαδόν Οικοδομών τ.μ
  Μετατροπές ή προσθήκες που αυξάνουν τον καλυμμένο χώρο €80, πλέον €90 για κάθε 40 τ.μ. του πρόσθετου καλυμμένου χώρου ή μέρος των 40 τ.μ. Συνολικό Εμβαδόν Πρόσθετου Χώρου Οικοδομών τ.μ
  Μετατροπές, χωρίς αύξηση του καλυμμένου χώρου €110    
  Νέα Ανάπτυξη €125 για κάθε 40 τ.μ. καλυμμένου χώρου ή μέρος των 40 τ.μ. Συνολικό Εμβαδόν Οικοδομών
Μετατροπές ή προσθήκες που αυξάνουν τον καλυμμένο χώρο €80, πλέον €90 για κάθε 40 τ.μ. του πρόσθετου καλυμμένου χώρου ή μέρος των 40 τ.μ. Συνολικό Εμβαδόν Πρόσθετου Χώρου Οικοδομών
Μετατροπές, χωρίς αύξηση του καλυμμένου χώρου €110    
  Νέα Ανάπτυξη €125 για κάθε 40 τ.μ. καλυμμένου χώρου ή μέρος των 40 τ.μ. με μέγιστο ποσό €1025. Συνολικό Εμβαδόν Οικοδομών τ.μ
Μετατροπές ή προσθήκες που αυξάνουν τον καλυμμένο χώρο €80, πλέον €90 για κάθε 40 τ.μ. του πρόσθετου, καλυμμένου χώρου ή μέρος των 40 τ.μ. με μέγιστο ποσό €625. Συνολικό Εμβαδόν Πρόσθετου Χώρου Οικοδομών τ.μ
Νέα Ανάπτυξη €125 για κάθε 40 τ.μ. καλυμμένου χώρου ή μέρος των 40 τ.μ. Συνολικό Εμβαδόν Οικοδομών τ.μ
  Μετατροπές ή προσθήκες που αυξάνουν τον καλυμμένο χώρο €80, πλέον €90 για κάθε 40 τ.μ. του πρόσθετου καλυμμένου χώρου ή μέρος των 40 τ.μ. Συνολικό Εμβαδόν Πρόσθετου Χώρου Οικοδομών τ.μ
Μετατροπές χωρίς αύξηση του καλυμμένου χώρου €110    
  Εμβαδού μέχρι 500 τ.μ. €210 Αριθμός Μονάδων
  Εμβαδού 501-1000 τ.μ. €310 Αριθμός Μονάδων

  Εμβαδού πέραν των 1000 τ.μ.

€410 Αριθμός Μονάδων
€410 για νέο πτηνοτροφείο ή κονικλοτροφείο  
€410 για νέο πτηνοτροφείο ή κονικλοτροφείο  
€210 για νέα μονάδα αιγοπροβάτων ή εκτροφής σαλιγκαριών  
€210 για νέα μονάδα αιγοπροβάτων ή εκτροφής σαλιγκαριών  
  Μετατροπές και επεκτάσεις σε μονάδα χοιροστασίου ή βουστασίου και σε μονάδα πτηνοτροφείου ή κονικλοτροφείου €60, πλέον €40 για κάθε 100τ.μ. του πρόσθετου καλυμμένου χώρου ή μέρος των 100 τ.μ. Συνολικό Εμβαδό Οικοδομών τ.μ
  Μετατροπές και επεκτάσεις σε μονάδα αιγοπροβάτων ή σε μονάδα σαλιγκαριών €50, πλέον €20 για κάθε 100 τ.μ. του πρόσθετου καλυμμένου χώρου, ή μέρος των 100 τ.μ. Συνολικό Εμβαδό Οικοδομών τ.μ
τ.μ Συνολικό εμβαδό υπαίθριου χώρου €125 για κάθε 100 τ.μ. του εμβαδού του οικοπέδου ή μέρος των 100 τ.μ., που καλύπτεται από την αίτηση.
  Νέο πρατήριο ή κατεδάφιση και ανακατασκευή €350 για κάθε 1000 τ.μ. του εμβαδού υφιστάμενου του οικοπέδου ή μέρος των 1000 τ.μ Συνολικό Εμβαδόν Οικοπέδων τ.μ
  Επεκτάσεις του χώρου υφιστάμενου πρατηρίου €300 για κάθε 1000 τ.μ. του εμβαδού της επέκτασης ή μέρος των 1000 τ.μ. Συνολικό Εμβαδόν Πρόσθετου Χώρου Επέκτασης τ.μ
  Προσθήκες ή μετατροπές στις κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις υφιστάμενου πρατηρίου €300 για κάθε πρατήριο  
  Γηπέδων γκόλφ και άλλων μεγάλων αθλητικών χώρων €2050 ανά μονάδα
  Κολυμβητικών δεξαμενών €720 ανά μονάδα
  Σταδίων, μίνι γηπέδων ποδοσφαίρου και παρόμοια €720 ανά μονάδα
  Άλλοι χώροι 105 ανά μονάδα
Επιπλέον τα δικαιώματα που προβλέπονται για τις οικοδομές
  Γηπέδων γκόλφ και άλλων μεγάλων αθλητικών χώρων €615 ανά μονάδα
  Κολυμβητικών δεξαμενών €370 ανά μονάδα
  Σταδίων, μίνι γηπέδων ποδοσφαίρου και παρόμοια €370 ανά μονάδα
  Άλλοι χώροι €50 ανά μονάδα
Επιπλέον τα δικαιώματα που προβλέπονται για τις οικοδομές
  Νέος ιππόδρομος €4100
  Επεκτάσεις υφιστάμενου ιππόδρομου €410
  Επιπλέον τα δικαιώματα που προβλέπονται για τις οικοδομές
  Νέο λούνα πάρκ εμβαδού μέχρι 1000 τ.μ. €1640
  Νέο λούνα πάρκ εμβαδού πέραν των 1000 τ.μ. €2050
  Επεκτάσεις λούνα πάρκ €410
  Επιπλέον τα δικαιώματα που προβλέπονται για τις οικοδομές
Συνολικό Εμβαδό χώρου €105 για κάθε 1000 τ.μ. του χώρου που καλύπτει η αίτηση ή μέρος των 1000 τ.μ.
  Επιπλέον τα δικαιώματα που προβλέπονται για τις οικοδομές
Νέο Μεταλλείο ή Επέκταση €720 πλέον τα δικαιώματα που προβλέπονται για τις οικοδομές.  
 Λατομείο Α’ Τάξης €210 πλέον €20 για κάθε 1000τ.μ. χώρου ή μέρος των1000τ.μ. και επιπλέον, και τα δικαιώματα που προβλέπονται για τις οικοδομές Εμβαδόν χώρου τ.μ
 Λατομείο Α’ Τάξης €210 για μετατροπές χωρίς αύξηση του εμβαδού του χώρου
 Λατομείο Β’ Τάξης €105 πλέον €20 για κάθε 1000τ.μ. χώρου ή μέρος των1000τ.μ. και επιπλέον, και τα δικαιώματα που προβλέπονται για τις οικοδομές Εμβαδόν χώρου τ.μ
  Νέα ανάπτυξη €90 για κάθε 40τ.μ. καλυμμένου χώρου ή μέρος των 40τ.μ. Συνόλικό Εμβαδόν Οικοδομών τ.μ
  Μετατροπές ή προσθήκες που αυξάνουν τον καλυμμένο χώρο €50 πλέον €90 για κάθε 40τ.μ. του πρόσθετου καλυμμένου χώρου ή μέρος των 40τ.μ. Συνολικό Εμβαδόν Πρόσθετου Χώρου Οικοδομών
Οικοδομών
τ.μ
  Μετατροπές, χωρίς αύξηση του καλυμμένου χώρου €60  
  Νέα ανάπτυξη €90 για κάθε 40 τ.μ. καλυμμένου
χώρου ή μέρος των 40 τ.μ.

Συνολικό Εμβαδό Οικοδομών

τ.μ
  Μετατροπές ή προσθήκες που αυξάνουν τον καλυμμένο χώρο €50 πλέον €90 για κάθε 40τ.μ. του πρόσθετου καλυμμένου χώρου
ή μέρος των 40 τ.μ.
Συνολικό Εμβαδόν Πρόσθετου Χώρου Οικοδομών
Οικοδομών
τ.μ
  Μετατροπές, χωρίς αύξηση του καλυμμένου χώρου €60    
  Νέα ανάπτυξη

€90 για κάθε 40 τ.μ. καλυμμένου
χώρου ή μέρος των 40 τ.μ.

Συνολικό Εμβαδόν Οικοδομών τ.μ
  Μετατροπές ή προσθήκες που αυξάνουν τον καλυμμένο χώρο €50, πλέον €90 για κάθε 40τ.μ. του πρόσθετου καλυμμένου χώρου ή μέρος των 40τ.μ. Συνολικό Εμβαδόν Πρόσθετου Χώρου Οικοδομών τ.μ

  Μετατροπές, χωρίς αύξηση του καλυμμένου χώρου €60    
Συνολικό Εμβαδό Χώρου τ.μ € 40 για κάθε 1000 τ.μ. του χώρου του νέου κοιμητηρίου ή της επέκτασης, ή μέρος των 1000 τ.μ.
Συνολικό Εμβαδό Γης τ.μ €125 για κάθε 100 τ.μ. του εμβαδού του οικοπέδου ή μέρος των 100τ.μ. που καλύπτεται από την αίτηση, με μέγιστο ποσό €1250.
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών €125  
  Μέχρι 5 οικόπεδα €165 για κάθε προτεινόμενο οικόπεδο
  6-10 οικόπεδα €210 για κάθε προτεινόμενο οικόπεδο
  Πέραν των 10 οικοπέδων €245 για κάθε προτεινόμενο οικόπεδο οικόπεδα
  Το άθροισμα των δικαιωμάτων για όλες τις ανεξάρτητες χρήσεις με βάση τις προηγούμενες κατηγορίες
  Καταβάλλονται δικαιώματα ύψους €2050 και επιπλέον τα δικαιώματα που προβλέπονται για τις οικοδομές, μόνο στις περιπτώσεις που οι αναπτύξεις αναλαμβάνονται από τον ιδιωτικό τομέα  
  Καταβάλλονται δικαιώματα ύψους €2050 και επιπλέον τα δικαιώματα που προβλέπονται για τις οικοδομές, μόνο στις περιπτώσεις που οι αναπτύξεις αναλαμβάνονται από τον ιδιωτικό τομέα  
  Καταβάλλονται δικαιώματα ύψους €2050 και επιπλέον τα δικαιώματα που προβλέπονται για τις οικοδομές, μόνο στις περιπτώσεις που οι αναπτύξεις αναλαμβάνονται από τον ιδιωτικό τομέα
  Αριθμός Κεραίων €410 ανά κεραία  
  Καταβάλλονται τα δικαιώματα που αφορούν την κατηγορία που περιλαμβάνει τις πλησιέστερες παρόμοιες χρήσεις (ΣΕ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ)
  Αριθμός Τμημάτων (οικοδομών ή γης) €105 για κάθε τμήμα που προκύπτει  
  Καταβάλλονται τα δικαιώματα που καθορίζονται για τη νέα χρήση.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  (ΣΗΜΕΙΩΣΗ): 5% των δικαιωμάτων για την υποβολή της αντίστοιχης πολεοδομικής αίτησης με ελάχιστο ποσό τα €50 και μέγιστο ποσό το €300. Νοείται ότι, για τη χορήγηση λιγότερων ή περισσότερων πιστών αντιγράφων, τα σχετικά δικαιώματα καθορίζονται κατ'αναλογία.
Δικαιώματα που έχουν καταβληθεί
  Αριθμός χώρων στάθμευσης €10 για κάθε ένα χώρο στάθμευσης  
  Για προκαταρτική μελέτη €60    
  Για ολοκληρωμένη μελέτη (Ποσό των δικαιωμάτων της αντίστιχης πολεοδομικής αίτησης.) 30% των δικαιωμάτων της αντίστοιχης πολεοδομικής αίτησης με ελάχιστο ποσό €60 και μέγιστο ποσό €615.
Δικαιώματα που έχουν καταβληθεί ( 20% των δικαιωμάτων που καταβλήθηκαν για την αντίστοιχη πολεοδομική αίτηση, με ελάχιστο ποσό €80 και μέγιστο ποσό €800)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ημερομηνία άρνησης της πολεοδομικής άδειας να είναι μικρότερη απο 365 μέρες (1 χρόνο).
Δικαιώματα που έχουν καταβληθεί 30% των δικαιωμάτων της αντίστοιχης πολεοδομικής αίτησης, με ελάχιστο ποσό €80 και μέγιστο ποσό €800, νοουμένου ότι η αίτηση υποβάλλεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο από τη γνωστοποίηση της άρνησης
  Για μονοκατοικία ή διπλοκατοικία ( €40 )
  Για άλλη οικιστική ανάπτυξη εκτός από μονοκατοικία ή διπλοκατοικία (€80 )
  Για οικοπεδική ανάπτυξη (€80 )
  Για κτηνοτροφική ή ιχθυοτροφική ανάπτυξη (€80 )
 

Για βιομηχανική, βιοτεχνική, αποθηκευτική ανάπτυξη, ή εμπορική ανάπτυξη ή ανάπτυξη για αναψυχή/ψυχαγωγία, ή ανάπτυξη για σκοπούς υγείας και κοινωνικής μέριμνας (€120 )

  Για ανάπτυξη για σκοπούς εκπαίδευσης (€120)
  Για τουριστική ανάπτυξη (€220 )
  Για μεταλλευτική ή λατομική ανάπτυξη (€220 )
  Για εξειδικευμένες αναπτύξεις αναψυχής και ψυχαγωγίας ή αναπτύξεις ειδικού τύπου (€220 )
Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία ανάπτυξης ή άλλο ερώτημα (€80 )
Δικαιώματα που έχουν καταβληθεί (30% των δικαιωμάτων της αντίστοιχης πολεοδομικής αίτησης με έλαχιστο ποσό €60)  
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  (ΣΗΜΕΙΩΣΗ): €50 για κάθε 1.000 τ.μ. επιφάνειας γηπέδου ή μέρους τους με ελάχιστο ποσό τα €5.000 και μέγιστο ποσό τα €50.000. Καταβάλλονται επιπρόσθετα τα καθορισμένα με βάση τους παρόντες κανονισμούς δικαιώματα για τις επιμέρους αναπτύξεις που περιλαμβάνονται στη Γενική Χωροταξική Μελέτη.
Συνολικό Εμβαδόν τ.μ (€50 για κάθε 1000 τ.μ. επιφάνειας γηπέδου ή μέρους τους, με ελάχιστο ποσό τα €5000 και μέγιστο ποσό τα €50000)
Δικαιώματα που έχουν καταβληθεί ( 10% των δικαιωμάτων που καταβλήθηκαν για την αντίστοιχη πολεοδομική αίτηση, με ελάχιστο ποσό €80 και μέγιστο ποσό €500)
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  (ΣΗΜΕΙΩΣΗ): €100 ανά διοικητική περιοχή δήμου/κοινότητας. Αφορούν τις εκκρεμούσες ή/και χορηγηθείσες ή/και απορριφθείσες πολεοδομικές αιτήσεις ανά διοικητική περιοχή δήμου ή/και κοινότητας.
  Αριθμός διοικητικών περιοχών €100 ανά διοικητική περιοχή δήμου/κοινότητας